ACADEMIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE SI SILVICE

”Gheorghe Ionescu – Sișești”

STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURĂ NUCET

PROIECT ADER 13.1.1

”Cercetări privind ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din apele interioare și din acvacultura României”

BENEFICIAR:

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE CONTRACTOR: STATIUNEA DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU PISCICULTURA NUCET

PARTENERI:

PARTENER 1:

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE ACVATICĂ, PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ – ICDEAPA GALAŢI

PARTENER 2:

INSTITUTUL NATIONAL DE C-D PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE

PARTENER 3:

INSTITUTUL DE C-D PENTRU CINEGETICA SI RESURSE MONTANE MIERCUREA CIUC

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Protecția, conservarea și refacerea resurselor piscicole din apele interioare

Ameliorarea, protecția și conservarea resurselor genetice din acvacultură

Dezvoltarea populațiilor piscicole prin realizarea populărilor de susținere speciile de pești rare, periclitate sau amenințate cu dispariția.- stabilirea măsurilor de ameliorare pentru speciile de ciprinide si de sturioni

FAZE DE REALIZARE

Faza 1- 2019

Studii si analize in vederea fundamentării stiintifice si tehnice a programelor de ameliorare, protectie si conservare a resurselor genetice din apele interioare si din acvacultură

Faza 2- 2020

Stabilirea programelor de realizare a populărilor de sustinere pe specii. Capturarea si constituirea nucleelor de reproducători, pregătirea fiziologică pentru reproducere în captivitate. Proiectarea si realizarea modulelor experimentale pentru reproducerea in captivitate

Faza 3- 2021

Realizarea experiențelor de reproducere artificială cu utilizarea numărului minim eficace de genitori, pentru meținerea biodiversității genetice;Realizarea de metiși, hibrizi și linii înalt productive în cadrul familiei Cyprinidae;Initierea si dezvoltarea bancii de gene

Faza 4- 2022

Dezvoltarea populațiilor piscicole prin realizarea populărilor de susținere in vederea refacerii potențialului piscicol si pentru mărirea numărului de indivizi la speciile de pești rare, periclitate sau amenințate cu dispariția. - stabilirea măsurilor de ameliorare pentru speciile de ciprinide; - stabilirea stării de conservare a speciilor de sturioni

REZULTATE ESTIMATE

studiu de fundamentare a tehnologiilor propuse,

Programe privind populările de sustinere

Module experimentale pentru reproducerea in captivitate

Metode pentru caracterizarea  morfologică și evaluarea performanțelor productive proiect – model experimental pentru optimizarea conditiilor de incubatie si de crestere Fise standard de caracterizare a raselor si speciilor de pesti

Obtinerea materialului pscicol pentru realizarea populărior de sustinere. Initierea si dezvoltarea bancii de gene

Realizarea populărilor de sustinere pentru speciile de pești rare, periclitate sau amenințate cu dispariția

Ghidul cuprinzând metodele și căile de ameliorare, protecție și conservare a resurselor genetice din acvacultură.

Program de conservare a sturionilor.

Manual de prezentare a modului de reproducere artificială in habitatele de reproducere 

Raport de diseminare, publicarea a 3 lucrări științifice, organizare Workshop

Obiectivul fazei nr 2:

 • Stabilirea programelor de realizarea a popularilor de sustinere pe specii;
 • proiectarea si realizarea modelelor experimentale pentru reproducerea în captivitate;
 • stabilirea metodelor de caracterizare morfologică si de evaluare a performanțelor productive, pentru principalele specii de pești de cultură
Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei

 • Programul privind populările de sustinere pe specii;
 •  Module experimentale pentru reproducerea in captivitate în vederea obținerii materialului de populare;
 • Metode pentru caracterizarea morfologică și evaluare a performanțelor productive pentru principalele specii de pești de cultură
 • proiect – model experimental pentru optimizarea conditiilor de incubatie si de crestere in etapa de dezvoltare postembrionara
ACTIVITATI REALIZATE:

SCDP - Nucet in calitate de conducător proiect:

– Stabilirea programelor de realizare a populărilor de sustinere pe specii pentru bazinele naturale din regiunile de sud, sud-vest si de vest ale României
– Capturarea si constituirea nucleelor de reproducători, pregătirea fiziologică pentru reproducere în captivitate.
– Proiectarea si realizarea modulelor experimentale pentru reproducerea in captivitate.
-Dezvoltarea si experimentarea metodelor pentru caracterizarea morfologică și evaluarea performanțelor productive la speciile cu importanță economică: crap, ciprinide asiatice și sturioni
– Diseminarea rezultatelor;

Partener 1-ICDEAPA – GALATI

Stabilirea programelor de realizare a populărilor de sustinere  pe specii.  Capturarea si constituirea nucleelor de  reproducători,  pregătirea fiziologică pentru reproducere în captivitate.

– Proiectarea si  realizarea modulelor experientale pentru reproducerea in captivitate in statia de incubatie si in arealul de reproducere

-Dezvoltarea  si experimentarea metodelor experimentale  pentru caracterizarea  morfologică și evaluarea performanțelor productive la speciile cu importanță economică: crap, ciprinide asiatice și sturioni

Elaborarea, prezentarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice la simpozioane nationale si internationale Participă la organizarea unui workshop

Partener 2 – INMA - BUCURESTI

Participă la proiectarea si  realizarea modulelor experimentale pentru reproducerea in captivitate in statia de incubatie si in arealul de reproducere

– Elaborarea modelului experimental pentru optimizarea conditiilor de incubatie si de crestere in etapa de dezvolatare postembrionara

– Elaborarea, prezentarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice la simpozioane nationale si internationaleParticipă la organizarea unui workshop

Partener 3 -ICDRCRM - MIERCUREA -CIUC

– Participă la proiectarea si  realizarea modulelor experimentale pentru reproducerea in captivitate in statia de incubatie si in arealul de reproducere

Elaborarea, prezentarea şi publicarea de lucrări ştiinţifice la simpozioane nationale si internationale Participă la organizarea unui workshop in cadrul SCDP Nucet

Realizarea programelor de populare de susținere pe specii necesită parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

-Realizarea studiilor pentru investigarea stării ihtiofaunei si evaluarea stocurilor

-Stabilirea speciilor care fac obiectul programelor de populare de  sustinere

             – Capturarea și constituirea nucleelor de reproducători;

             – Proiectarea și realizarea modulelor de reproducere în captivitate pentru stația de incubație și habitatul natural;

            – Realizarea experiențelor de reproducere artificială cu utilizarea numărului minim eficace de genitori în vederea menținerii biodiversității genetice;

-Dezvoltarea unor metodologii de creștere în captivitate a descendenței obținute din reproducerea artificială;

       – Colaborarea cu A.N.P.A., AGVPS, în vederea managementului populărilor de susținere, prin deversarea de puiet in diferite stadii de dezvoltare în apele naturale din zone de Sud, Sud-Vest  și de Vest ale României, în vederea refacerii echilibrului populațional la nivelul acestei specii

– Formarea de noi specialiști, experți în evaluarea fondului piscicol, optimizarea tehnologiilor de reproducere

Bazine destinate parcării si maturării genitorilor

Statie pilot de incubatie

Model experimental pentru incubația icrelor de sturioni – SCDP Nucet

Model experimental pentru cresterea descendențelor în etapa de dezvoltare postembrionară-SCDP Nucet

Modul esturionilorxperimental pentru prezdevoltarea - ICDEAPA - Galati

Biometrie rase de crap de cultură

Biometrie sturioni autohtoni - ICDEAPA GALATI

Rezultate obtinute:

 • Conducător proiect -CO

  – Programul privind populările de sustinere pe specii astfel : pentru regiunea de Sud, sud-vest si vest, crap, platică, lin, stiucă, salău

  -colectarea si constituirea in genoteca a loturilor de genitori proveniti din mediul natural pentru speciile crap, platică, lin,  și stiucă

   -modele experimentale pentru reproducerea in captivitate în vederea obținerii materialului de populare a speciilor crap, platică, stiucă, lin si alte ciprinide

  – model experimental pentru optimizarea conditiilor de incubatie si de crestere in etapa de dezvoltare postembrionară in sistem recirculant și deschis a speciilor crap, platică, stiucă, lin si alte ciprinide

   

  -Metode pentru caracterizarea morfologică și evaluare a performanțelor productive pentru principalele specii de pești de cultură : rasele Frăsinet, Ineu, Ropsa, populatiile de ciprinide asiatice crescute atat in cadrul SCDP Nucet cât și fermele producătoare de material de populare din cadrul SC Trivale SRL si SC Piscicola Ciocănești SRL

Partener 1 - P1 – ICDEAPA - GALATI

– Programul privind populările de sustinere pe specii pentru regiunea de est pentru :lin, somn, cegă, păstrugă si nisetru.

-modele experimentale pentru reproducerea in arealul natural al speciilor lin si somn

– modelul experimental pentru optimizarea conditiilor de incubatie si de crestere in etapa de dezvoltare postembrionară in sistem recirculant a speciilor de sturioni cegă, păstrugă și nisetru

-Metode pentru caracterizarea morfologică și evaluare a performanțelor productive pentru populatiile raselor de crap Brates 1 si Brates 2 si a populațiilor de ciprinide asiatice crescute incadrul laboratorului experimental Brates

Partener 2 – P2

– proiect modele experimentale pentru reproducerea in captivitate în vederea obținerii materialului de populare a speciilor crap, platică, stiucă, lin si alte ciprinide

-proiect model experimental pentru optimizarea conditiilor de incubatie si de crestere in etapa de dezvoltare postembrionară in sistem recirculant

Partener 3-P3

-Caracterizarea populațiilor piscicole din ecosistemele acvatice naturale si din acvacultură, din judetul Harghita.

– modelarea condițiilor de climă respectiv impactul acestora asupra mediului acvatic în vederea determinării condițiilor optime în modulele experimentale pentru reproducerea în stația de incubatie si in arealul de reproducere.

DISEMINAREA REZULTATELOR

1.DISEMINARE ACTIVĂ:

 A.Diseminare prin acces online :
1. Bază de date: Beneficiari : fermieri, AJVPS / mediul  academic si universitar.
2. Acces online: Site MADR. http://www.madr.ro/cercetare-inovare/ader-2019-2022/ader-13.html

 1. Workshop-uri – intalniri cu fermieri / comunicare rezultate :
  1. Masa rotundă: ”Utilizarea materialului de populare selectionat mijloc de crestere a productiei piscicole”, organizată la sediul SCDP Nucet pe data de 27 mai 2020 Participanti-fermieri din piscicultura, cercetători SCDP Nucet

Lucrari prezentate:Autori : Mioara Costache, Marica Nino,Mihai Costache

”Evolutia caracteristicilor bioproductive  la rasele de crap Frasinet, Ineu si Ropsa, ca urmare a actiunilor de seletie masală”

Autori : Mihai Costache , Radu Daniela, Dobrotă Nicoleta

Evidentierea efectului heterozis la metisii  industriali de crap ”

Autori : Mioara Costache , Radu Silvia, Dobrotă Gheorghe

Cresterea cantitativă si calitativă a productiei prin introducerea in fermele din Romania a sturionului nord-american Polyodon spathula

   Workshop in data de 27 septembrie pentru prezentarea rezultatelor in obtinute in cadrul fazei nr.2 -2020 – Participanti  – SCDP Nucet, ICDEAPA Galati , INMA  Bucuresti INCDCRM  Miecurea Ciuc

 1. Diseminare rezultate prin  reportaje TV în cadrul  emisiunii  Viata Satului din data de 17 mai 2020 si  Ferma din 28 iunie 2020
 2. Aplicare în Biobaza Experimentală SCDP Nucet.

2 DISEMINARE PASIVĂ:

Un număr de 6 articole științifice publicate  în reviste de impact (ISI indexed), BDI. O parte din aceste articole au fost comunicate oral sau poster la diferite Manifestări Naționale/ Internaționale;

Congresul Internațional USAMV Iași 22-23.10.2020 –Morphologic characterization of tench (Tinca tinca Linnaeus, 1758) through the classical and modern methodology”

Molecules, Volume 25, Issue 20 (October-2 2020) 

„A Machine Learning Approach in Analyzing Bioaccumulation of Heavy Metals in Turbot Tissues”

Atmospheric Research 237, 104846

”Assessing  the  variations  in  the  chemical  composition  of  rainwater  and  air  masses  using  the  zonal  and meridional index.”

Environmental Science and Pollution Research

”The  risk  of  cross-border pollution and the influence of regional climate on the rainwater chemistry in the Southern Carpathians, Romania”.

 

Environmental Sciences Europe, (2019) 31:50, https://doi.org/10.1186/s12302-019-0234-9

” Assessing the neutralisation, wet deposition and source contributions of the precipitation chemistry over Europe during 2000–2017”

Concluzii

 • Programele de realizare a populărilor de sustinere au fost stabilite pe baza rezultatelor privind investigarea ihtiofaunei si evaluarea fondului piscicol realizate atât in anul 2019 cât și în anul 2020 
 • S-au stabilit programe de realizare a populărilor de susținere pentru refacerea potentialului piscicol  pentru speciile aflate în declin numeric și cantitativ (crapul, știuca, somn, șalăul, plătica) și pentru speciile  vulnerabile și critic periclitate (linul și Acipenseridele)
 • Cu ajutorul reproducerii artificiale sau dirijate a peștilor, se poate asigura o descendență care din punct de vedere numeric, acoperă necesitatea de supraviețuire a speciei.
 • Popularile de sustinere se vor realiza numai cu material piscicol obtinut din genitori capturati din mediul natural. Se va urmarii capturarea genitorilor din zona in care se vor realiza popularile.
 • Au fost realizate modulele experimentale pentru reproducerea si cresterea in etapa de dezvoltare postembrionară in stransă corelatie cu particularitățile reproducerii fiecărei specii și cu cerintele fiziologice la cresterea in diferite sisteme.
 • Pe lângă rezultatele cu caracter aplicativ, cercetările realizate au generat o bază de date și informații științifice și tehnice din domeniul ihtiologiei, fiziologiei, reproducției, hidrochimiei, care pot fundamenta dezvoltarea tematicii de cercetare.